ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/โครงสร้างองค์กร
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสนับสนุนการผลิต
งานสุขภาพภาคประชาชน 

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักการพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักตรวจและประเมินผล

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เชิงรุก ปี 2552

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาrภาคประชาชน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล 


ประชาสัมพันธ์

นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข Download
VDO โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ปี 2553 (ต้องดาวน์โหลดทั้งหมดจึงจะรับชมได้)
รนสช.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /
รนสช.หนองไผ่ จ.อุทัยธานี / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
พิธีเปิด รร. อสม,เทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร VCD / ภาพกิจกรรม

ผลการประกวด สอ./สสอ.ระดับภาค และระดับประเทศ Download

รูปประกวด สอ./สสอ.ดีเด่น Download

สรุปผลการดำเนินงานปี 2552
สรุปการนำเสนอผลงานปี 2552 Download
สรุปผลการตรวจราชการปี 2552 Download
ภาพอสม.รับรางวัลระดับจังหวัด ปี 2553Download


 


 


โปรแกรม WinRAR


 

Webmaster กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ โทร 0 55705187 ต่อ 119/228 E-mail : Sripo_4@hotmail.com