หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
 
  กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
    เกร็ดความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
   
ประมวลกฎหมาย
    ละเมิด
    กฎหมายสาย อย.
   
กฎหมาย ระเบียบ
   
ระเบียบเงินบำรุง
   
มอบอำนาจ
Download
   
แบบฟอร์ม
   
เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

        
     กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ (Update ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553  download
      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)  
download
            ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
            ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ( หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ นร 1206/ว 1 ลว 24 ก.พ.2547)
            ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองให้ข้าราชการในกอง พ.ศ.2546
                (หมายเหตุ ฐานอำนาจที่ใช้ในการออกระเบียบตามมาตรา 38 (8) พรบ.บริหารราชการแผ่นดินฯ ได้มีการแก้ไขปี 2550)
   
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

         กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558) 
        
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
            
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ
             หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
             หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 23 ลว 18 ก.ย.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน  download
         ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
         ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
         กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓
         กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓
         กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ.๒๕๕๒
        
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้ามฯ พ.ศ.2556
   
    
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑
         กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
        
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2556) 
          ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
         
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
         
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑
          หนังสือสำนักงานก.พ.ตอบข้อหารืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
   
    
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
   
    
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
   
    
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
   
    
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
   
    
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
        
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
   
    
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
         
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
 
        
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2535
          หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1011/ว19 ลว 14 ก.ค.2547 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
          หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลว 25 ธ.ค.2541  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ
                                                                                                           และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2541 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
    ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
        ในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคีด พ.ศ.
2560
    มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (Update ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2560) 
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2544) 
    ตอบข้อหารือแนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยเกี่ยวกับยาเสพติด (ที่ นร 1011/409 ลว. 9 พ.ย.2555)
    หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์...ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ซึ่งพ้นสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน (ที่ นร 0505/ว 38 ลว.28 ก.พ.2550)

พระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
        ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๕๔
       
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
       
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (update ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)     
       
คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.55
       
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
        แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
        หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว75 ลว 30 ต.ค.2550 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (update ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)
         กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารต่างประเทศ ตามมาตรา 26 วรรคสอง
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) คำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบก่อนทำคำสั่ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(6)
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดทำสำเนาเอกสาร ตามมาตรา 31
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 วรรคสาม
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2542) การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน ตามมาตรา 14วรรคสอง มาตรา 16วรรคสาม
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน ตามมาตรา 15วรรคสี่ มาตรา 16วรรคสาม
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่อื่นในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 56 วรรคสอง

         กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ตามมาตรา 57 วรรคสอง
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) การกำหนดค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 58 วรรคสอง
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) เจ้าพนักงานที่เป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือ ตามมาตรา 70
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5(2)

         เรื่องเสร็จที่ 494/2545  มาตรการบังคับทางปกครอง
           
เรื่องเสร็จที่ 719/2546  แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (update ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2559)
   ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 (update ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2559)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔
 
      
คู่มือ พรบ.ข้อมูลฯ กฎ ประกาศ ระเบียบ มติครม.
 
      
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
         มติ ครม. ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
         นังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว40 ลว 11 มีนาคม 2542 เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
         ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาฯ ลว. 7 พ.ค.2552

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 (Update ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2554)

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (Update ถึงฉบับที่ 28 พ.ศ.2554)


กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ

หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลว. 26 ก.ย.2549 เรื่อง ลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนฯ
    คำสั่งที่ 3137/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบก.คลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ พ.ศ.2548
หนังสือเวียน ก.พ.ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลว 15 ก.ย.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ การไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 2 พ.ศ.2535)
   
คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.55   เรื่อง การอนุญาตลา  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการลาออกจากการศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2530  download

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พระราชกฤษฎีกา
   
พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 9 พ.ศ.2560)  download

ระเบียบ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 2 พ.ศ.2535)
    ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
    ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

หนังสือเวียน
    หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลว 22 ธ.ค.2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลว 31 ม.ค.2554  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ปลงศพฯ)
    หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0409.6/ว 42 ลว 26 ก.ค.2550  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม

ระเบียบ
   
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

หนังสือเวียน

    หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลว 10 ต.ค.2560  เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักฯ
  
 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลว 6 ก.พ.2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ
   
หนังสือ ก.คลัง ่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลว 14 ม.ค.2556  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556

    หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลว 22 มี.ค.2554  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 
   
หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลว 31 ม.ค.2554  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ปลงศพฯ)
   
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 205 ลว 30 พ.ย. 2552 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
    หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0409.6/ว 104 ลว 22 ก.ย.2551  เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
   
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 399 ลว 15 พ.ย.2550  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
    หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 164 ลว 31 ต.ค.2548  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 392 ลว 3 ต.ค.2548  เรื่อง ซักซ้อมการเบิกค่าเดินทางโรงแรมเลี้ยงอาหารเช้า
    หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0409.6/ว 24 ลว 20 ก.พ.2547  เรื่อง การเบิกค่าทางด่วนพิเศษ

คำสั่ง
  
คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.55  มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ  และค่าใช้จ่ายต่างๆ

  
คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.56  มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ฉบับที่ 2) 

กฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 

กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การลาของพนักงานราชการ ในสังกัดสป.สธ. ที่ สธ 0201.034/ว 149 ลว 18 ส.ค.2549

กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  download
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  download
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556    download

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยวินัย และอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2561  download
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2556
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 
download
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556 
ยกเลิก โดยประกาศ พ.ศ.2561

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 710 ลว.2 พ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติ ตามข้อ 25(6) สิ้นสุดสัญญาจ้าง  download
นังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว.15 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาฯ
การดำเนินการทางวินัย และอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 

กฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการฯ พ.ศ.2545
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545  download
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
   
 หนังสือกระทระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31 ลว. 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
     หนังสือกระทระทรวงการคลัง ที่ กค 04156/ว23ว. 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
 

กฎหมายเกี่ยวกับ อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การจัดสรรเงินค่าป่วยการ พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.2543 (update ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2558)
 

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560)

ระราชบัญญํติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559  

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑    

 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕


กฎหมายเ
กี่ยวข้องกับการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
   
อธิบายการบังคับใช้กฎหมาย ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ (ที่มา : ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค)
    ู่มือ (ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง  ที่มา : กรมควบคุมโรค)

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
    กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาฯ พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
    ู่มือ (ตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง  ที่มา : อย.)

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (Update ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2530)  

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2555

พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (Update ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2556

 กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสาธารณสุข       

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

ระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2540

ระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗

ระราชบัญญํติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗

กฎหมาย ระเบีบบที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนฯผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนฯผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 3)
 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนฯผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.2543
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒
 แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง       

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 (Update ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
       
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยพ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2556)

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑  (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558)

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551)  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (Update ถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2557)

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551)
   
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดฯ ตามมาตรา 20/1


ระเบียบทั่วไป
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
   คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550  มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ะเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2547

ระกาศกระทรวงการคลัง ลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิ 2546 download

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 8 ลว.22 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ download

เงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2555) 
download
   
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553  download
   
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ยกเลิก
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 ยกเลิก

เงินสวัสดิการศึกษาของบุตร
ระราชกฤษฎีกางินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554) 
download
   
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551

ค่าเช่าบ้านข้าราขการ
ระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547  (ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2556) 
download
   
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
   
ะเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
        หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว8 ลว.19 ม.ค.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านฯ ตามพรฎ.ฉบับ 3
        หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว147 ลว.5 ก.ย.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักที่พักราชการฯ
            (ใช้บังคับ 4 ม.ค.2561 เป็นต้นไป)

การบริหารพัสดุ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   
ระเบียสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2552) ยกเลิก
   
ระเบียสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ยกเลิก
   
คำสั่งที่ 2738/2560 ลว 13 ก.ย.2560 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด เรื่องการพัสดุ 
  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561   download
    
หนังสือ ด่วนที่สุด ที
กค(กวจ) 0405.2/ว260 ลว 6 ตค.2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  download

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 download

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 (Update ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2545
    ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526   download
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561   download

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544   download

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย 
    ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.2559)