หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    ละเมิด

    กฎหมายสาย อย.
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
/
ค่าตอบแทน
    มอบอำนาจ
   
ไปราชการ ฝึกอบรม ลาศึกษา
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ

คำสั่งที่ 1056/2557 ลว 2 พ.ค.2557   เรื่อง มอบอำนาจให้ผวจ.ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

คำสั่งที่ 3799/2561 ลว 31 ต.ค.2561   เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   download
คำสั่งที่ 1493/2557 ลว 5 มิ.ย.2557     เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยกเลิกโดยคำสั่ง 3799/2561
คำสั่งที่ 2266/2556 ลว 26 ก.ค.2556   เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ยกเลิกโดยคำสั่ง 3799/2561


คำสั่งที่ 2267/2556 ลว 26 ก.ค.2556   เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกโดยคำสั่ง 117/2558

คำสั่งที่ 3743/2537 ลว 25 ต.ค.2537   เรื่อง มอบอำนาจการลงโทษทางวินัยลูกจ้างประจำให้ผวจ.


คำสั่งที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.2555   เรื่อง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ 1503/2548  เรื่อง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ยกเลิกโดยคำสั่ง 525/2555

คำสั่งที่ 747/2556 ลว 20 พ.ค.2556    ด้านการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)  download
คำสั่งที่ 532/2555 ลว 10 เม.ย.2555   ยกเลิก การมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 1.3 ตามคำสั่ง 886/2554
คำสั่งที่ 886/2554 ลว 28 ก.ค.2554    ด้านการบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 866/2554    ด้านการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)  (การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ประเมิน ออกจากราชการ ออกบัตร รับเงินเดือน) ยกเลิกโดยคำสั่ง 886/2554
คำสั่งที่ 2280/2553  ด้านการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)  (แต่งตั้ง รก.ในตำแหน่ง อนุญาติ/สั่งให้ออกจากราชการ)  ยกเลิกโดยคำสั่ง 886/2554
คำสั่งที่ 408/2553    ด้านการบริหารงานบุคคล (แต่งตั้งข้าราชการ การลา ไปต่างประเทศ)  ยกเลิกโดยคำสั่ง 886/2554
คำสั่งที่ 683/2553    ด้านการบริหารงานบุคคล (การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ประเมิน ออกจากราชการ ออกบัตร รับเงินเดือน)  ยกเลิกโดยคำสั่ง 886/2554


คำสั่งที่ 2052/2553  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ 684/2553    มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
คำสั่งที่ 685/2553    มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ
คำสั่งที่ 746/2549    มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ


คำสั่งที่ 260/2555 ลว 12 ก.พ.2555 มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
คำสั่งที่ 2032/2551  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
คำสั่งที่ 3118/2550  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2188/2551 และ
                                                                                                                                    (คำสั่ง 2188
/2551 ถูกยกเลิกโดยคำสั่งที่ 260/2555)

คำสั่งที่ 1491/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)
คำสั่งที่ 1492/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจ
มาตรการบังคับทางปกครอง

คำสั่งที่ 641/2560 ลว 15 พ.ค.2560   เรื่อง การลงนามในสัญญาผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิฯ   download
 


กี่ยวกับเรื่องทั่วไป

คำสั่ง สป.สธ.ที่ 4221/2561 ลว.6 ธ.ค.2561  การลงนามในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้รับรองในหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย  download
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 1449/2561 ลว.1 พ.ค.2561  มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลง หรือสัญญา  download

คำสั่ง สป.สธ.ที่ 3667/2561  ลว 25 ต.ค.2561 มอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนช่วยเหลือ แผนงานโครงการ โครงการวิจัย  download
คำสั่งที่ 2711/2561 ลว 14 ส.ค.2561  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าป่วยการ การชันสูตรพลิกศพ   download
คำสั่งที่ 2704/2543 ลว 20 ธ.ค.2543  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าป่วยการ การชันสูตรพลิกศพ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2711/2543
คำสั่งที่ 2719/2560 ลว 12 ก.ย.2560 มอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 1846/2559  ลว 20 มิ.ย.2559 มอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนการช่วยเหลือฯ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 3667/2561
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 2592/2558  ลว 27 ต.ค.2558 มอบอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้าปีงบประมาณฯ 
คำสั่งที่ 2336/2557  ลว 28 ส.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
คำสั่งที่ 516/2557  ลว 3 มี.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการยื่นคำขอ ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

คำสั่งที่ 2181/2554 ลว 7 ต.ค.2554 มอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
คำสั่งที่ 2691/2553 มอบอำนาจให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต 
คำสั่งที่ 923/2553   เรื่อง เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน
คำสั่งที่ 216/2552   เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ตามระเบียบ ก.คลัง พ.ศ.2549  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2181/2554
คำสั่งที่ 590/2549 ลว 31 มี.ค.2549  การตั้งตู้ ATM  download
คำสั่งที่ 1838/2548 ลว 22 ส.ค.2548  เรื่อง การลงนามในข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ เครือข่ายประกันสังคม   download
คำสั่งที่ 2800/2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
คำสั่งที่ 46/2546 ลว 6 ม.ค.2546  มอบอำนาจการดำเนินการทางทะเบียนรถ
คำสั่งที่ 2715/2545 ลว 26 ส.ค.2545  เรื่อง การอนุมัติการทำลายหนังสือ
คำสั่งที่ 2553/2544 ลว 22 ต.ค.2544  เรื่อง การโอนเงิน เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบกลาง/เงินประจำงวด
คำสั่งที่ 1175/2544 ลว 5 มิ.ย.2544  เรื่อง การเช่า ใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ การอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

คำสั่งที่ 2613/2543 ลว 7 ธ.ค.2543  เรื่อง การจ้างเหมาบริการบางประเภท
คำสั่งที่ 1154/2542 ลว 11 พ.ค.2542  เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
คำสั่งที่ 2004/2541 ลว 13 ก.ค.2541  เรื่อง การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
คำสั่งที่ 4409/2537 ลว 14 ธ.ค.2537   มอบอำนาจการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ทางไกลในงานราชการ


เกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ

คำสั่งที่ 1694/2561 ลว 28 ธ.ค.2561  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  download
คำสั่งที่ 1843/2557
ลว 15 ธ.ค.2557  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1694/2561

คำสั่งที่ 1398/2559
ลว 25 พ.ค.2559  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  
คำสั่งที่ 3137/2555
ลว 30 พ.ย.2555  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1398/2559
คำสั่งที่ 1478/2553 เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 3137/2555

คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.2556  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 2) 
คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.2555  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

คำสั่งที่ 158/2552   เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศฯ ยกเลิกโดยคำสั่ง 1932/2555

คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.2555   เรื่อง การอนุญาตลา  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
คำสั่งที่ 1077/2549 เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 533/2555
คำสั่งที่ 1385/2553  การลาไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์   ยกเลิกโดยคำสั่ง 533/2555

คำสั่งที่ 2087/2553 เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัด ก.สธ. ดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน  
   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ.2528  download

คำสั่งที่ 4408/2537 ลว 14 ธ.ค.2537  เรื่อง การอนุญาตการลาของหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง แต่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาคมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในเรื่องทั่วไป

คำสั่งที่ 448/2558 ลว 16 มี.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งก.สธ.ที่ 1711/2559 ลว 4 ต.ค.2559 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
คำสั่งสป.สธ.ที่ 3029/2559 ลว 4 ต.ค.2559 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
คำสั่งก.สธ.ที่ 1833/2558 ลว 26 ต.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 1711/2559)
คำสั่งสป.สธ.ที่ 2591/2558 ลว 26 ต.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 3029/2559)
คำสั่งก.สธ.ที่ 1449/2558 ลว 3 ก.ย.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 1833/2558)
คำสั่งสป.สธ.ที่ 2032/2558 ลว 3 ก.ย.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 2591/2558)
คำสั่งก.สธ.ที่ 1181/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 1449/2558)
คำสั่งสป.สธ.ที่ 1556/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 2032/2558)
คำสั่งสป.สธ.ที่ 3001/2556 ลว 30 ก.ย.2556 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) (ยกเลิก)
คำสั่งก.สธ ที่ 1467/2556 ลว 30 ก.ย.2556 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิก)
คำสั่งที่ 2869/2555  มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 3001/2556)
คำสั่งที่ 1647/2555  มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1467/2556)

คำสั่งก.สธ. ที่ 1710/2559 ลว 4 ต.ค.2559 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน 
คำสั่งก.สธ. ที่ 1832/2558 ลว 26 ต.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
 (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1710/2559)
คำสั่งก.สธ. ที่ 1448/2558 ลว 3 ก.ย.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
 (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1832/2558)
คำสั่งก.สธ. ที่ 1180/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
 (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1448/2558)
คำสั่งก.สธ. ที่ 1466/2556 ลว 30 ก.ย.2556 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน (ยกเลิก)
คำสั่งที่ 1646/2555  มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1466/2556)

คำสั่งที่ 3030/2559  ลว 4 ต.ค.2559  คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)   
คำสั่งที่ 1838/2559  ลว 26 ต.ค.2559  คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดีปกครอง) 
คำสั่งที่ 1713/2559  ลว 4 ต.ค.2559  คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดีปกครอง)  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1838/2559
คำสั่งที่ 2678/2558  ลว 4 พ.ย.2558  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี) 
 ยกเลิกโดยคำสั่ง 3030/2559
คำสั่งที่ 1881/2558  ลว 4 พ.ย.2558  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง) ยกลิกโดยคำสั่ง 1713/2559 
คำสั่งที่ 2982/2556  ลว 1 ต.ค.2556  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี) 
 (ยกเลิก)
คำสั่งที่ 2983/2556  ลว 1 ต.ค.2556  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)  (ยกเลิก)
คำสั่งที่ 2642/2555  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี)  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2982/2556)
คำสั่งที่ 2641/2555  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2983/2556)

คำสั่งที่ 1692/2559 ลว 29 ก.ย.2559   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ  แก้ไข ณ 3 ต.ค.59 
คำสั่งที่ 534/2559  ลว 22 มี.ค.2559   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ ยกเลิกโดยคำสั่ง 1692/2559
คำสั่งที่ 2041/2558 ลว 30 พ.ย.2558   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ ยกเลิกโดยคำสั่ง 534/2559
คำสั่งที่ 1880/2558 ลว 4 พ.ย.2558   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2041/2558
คำสั่งที่ 1454/2556 ลว 1 ต.ค.2556   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิก)
คำสั่งที่ 1332/2556 ลว 17 ก.ย.2556 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1454/2556)
คำสั่งที่ 1558/2555  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ยกเลิกโดยคำสั่ง 1332/2556)
คำสั่งที่ 1154/2551  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ยกเลิก

คำสั่งที่ 897/2559 ลว 19 พ.ค.2559   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช./สอ./รพ.สต.)
คำสั่งที่ 117/2558 ลว 23 ม.ค.2558   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.)
ยกเลิกโดยคำสั่ง 897/2559
คำสั่งที่ 3444/2556 ลว 18 พ.ย.2556   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.)
ยกเลิกโดยคำสั่ง 117/2558
คำสั่งที่ 315/2555    มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.)  
ยกเลิกโดยคำสั่ง 3444/2556
คำสั่งที่ 4406/2537  มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้บังคับบัญชา ยกเลิกโดยคำสั่ง 315/2555

คำสั่งที่ 2738/2560 ลว 13 ก.ย.2560 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด เรื่องการพัสดุ 

คำสั่งที่ 74/2562 ลว 11 ..2562  การออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค  download
คำสั่งที่ 1895/2561 ลว 5 มิ.. 2561  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง เงินบริจาค 
คำสั่งที่ 2999/2559 ลว 30 .. 2559  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1895/2561
คำสั่งที่ 2692/2553 ลว 22 .. 2553  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2999/2559
คำสั่งที่ 2815/2544 ลว 20 พ.ย. 2544  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2692/2553

คำสั่งที่ 1745-1746/2556 ลว 11 พ.ย.2556  มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ
คำสั่งที่ 157-160/2555 ลว 25 ม.ค.2556  กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที
คำสั่งที่ 409/2553   มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการฯ  ยกเลิก
คำสั่งที่ 1181/2551  กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่  ยกเลิก


คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550  มอบอำนาจในการอนุมัติ
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

คำสั่งที่ 2724/2561 ลว 14 ธ.ค.2561   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  download
คำสั่งที่ 2723/2561 ลว 14 ธ.ค.2561   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  download
หนังสือที่ กพ 0017.5/ว 6145 ลว 9 ต.ค.2560   แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
 
คำสั่งที่ 2617/2560 ลว 4 ต.ค.2560   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
คำสั่งที่ 2616/2560 ลว 4 ต.ค.2560   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ   (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2724/2561)
คำสั่งที่ 2239/2560 ลว 31 ส.ค.2560   การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ฉบับเพิ่มเติม) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2616/2560)

หนังสือ กพ 0017.5/9925 ลว 31 ก.ค.2560  ซักซ้อมการปฏิบัติราชการแทน และการเสนอหนังสือราชการ
คำสั่งที่ 1798/2560 ลว 11 ก.ค.2560   การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ฉบับเพิ่มเติม)
หนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ 0017.5/ว 1570 ลว 12 เม.ย.2560   แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

คำสั่งที่ 586/2560 ลว 14 มี.ค.2560   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2616/2560)
คำสั่งที่ 2255/2559 ลว 28 ต.ค.2559   มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการฯ (แก้ไข) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 586/2560)
คำสั่งที่ 2136/2559 ลว 12 ต.ค.2559   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 586/2560)
คำสั่งที่ 2270/2558 ลว 29 ต.ค.2558   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
คำสั่งที่ 1394/2559 ลว 14 ก.ค.2559   มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการฯ (แก้ไข)  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2136/2559)
คำสั่งที่ 2207/2558 ลว 20 ต.ค.2558   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2136/2559)
คำสั่งที่ 1396/2558  ลว 29 มิ.ย.2558   การมอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ในการดำเนินการ e-market / e-bidding
    (ยกเลิกโดยคำสั่งที่
2207/2558)
คำสั่งที่ 492/2558  ลว 5 มี.ค.2558   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2207/2558)

คำสั่งที่ 2187/2557 ลว 28 พ.ย.2557   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 492/2558)
คำสั่งที่ 2142/2556 ลว 29 ต.ค.2556   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2187/2557)
คำสั่งที่ 2393/2555   คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2142/2556)

คำสั่งที่ 008/2555    แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2393/2555)
คำสั่งที่ 692/2554    แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2393/2555)
คำสั่งที่ 1497/2553  คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2393/2555)
คำสั่งที่ 1771/2552  คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1497/2553)
คำสั่งที่ 1687/2552  แก้ไขคำสั่งที่ 390/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1771/2552)
คำสั่งที่ 390/2552    มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1771/2552)
คำสั่งที่ 1687/2551 และ ที่ 1688/2551  มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 390/2552)
    คำสั่งที่ 1687/2551 มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ 1688/2551 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วน 

คำสั่งที่ 968/2551   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1687/2551 และ 1688/2551)
คำสั่งที่ 1348/2548 ลว 15 ก.ย.2548  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
(ยกเลิก)
คำสั่งที่ 1202/2548 ลว 30 ส.ค.2548  มอบอำนาจให้ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 968/2548)
คำสั่งที่ 1132/2548 ลว 16 ส.ค.2548  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ยกเลิก)
คำสั่งที่ 1533/2547 ลว 1 ต.ค.2547    คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1132/2548)
คำสั่งที่ 1647/2546 ลว 11 ส.ค.2546  แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1533/2547)
คำสั่งที่ 1421/2546 ลว 23 มิ.ย.2546  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1533/2547)
คำสั่งที่ 237/2546 ลว 11 ก.พ.2546  มอบอำนาจการดำเนินการทางทะเบียนรถ

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร (แต่งตั้งผู้รักษาราชการ ของ สสจ. รพ. สสอ.)

คำสั่งที่ 768/2562 ลว.22 เม.ย.2562  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่) 
คำสั่งที่ 2723/2560 ลว.11 ต.ค.2560  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่)  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 768/2562)
คำสั่งที่ 1335/2560 ลว.29 พ.ค.2560   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผอ.รพ.พรานกระต่าย) (ยกเลิกข้อ 1.3 คส.1089/2557)
คำสั่งที่ 1231/2560 ลว.18 พ.ค.2560  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่)  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2723/2560)
คำสั่งที่ 2206/2559 ลว.19 ต.ค.2559  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่)  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1231/2560)
คำสั่งที่ 1086/2558 ลว.10 มิ.ย.2558  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2206/2559)
คำสั่งที่ 426/2558 ลว.24 ก.พ.2558    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1086/2558)
คำสั่งที่ 2046/2556 ลว.11 ต.ค.2556  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 426/2558)
คำสั่งที่ 428/2556 ลว.6 มี.ค.2556      คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2046/2556)

คำสั่งที่ 1089/2557 ลว.9 ก.ค.2557    แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรณีไม่อยู่)  
คำสั่งที่ 797/2557 ลว.5 มิ.ย.2557      แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1089/2557)
คำสั่งที่ 535/2557 ลว.28 เม.ย.2557   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1089/2557 )
คำสั่งที่ 2110/2556 ลว.22 ต.ค.2556  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1089/2557)
คำสั่งที่ 1357/2556 ลว.8 ก.ค.2556    แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2110/2556)
คำสั่งที่ 1144/2556 ลว.13 มิ.ย.2556  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(กรณีไม่อยู่) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2110/2556)

คำสั่งที่ 2207/2556 ลว.11 พ.ย.2556  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ (กรณีไม่อยู่)  
คำสั่งที่ 1143/2556 ลว.13 มิ.ย.2556  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ
(กรณีไม่อยู่)  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 2207/2556)
 

การมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

คำสั่งที่ 196/2561 ลว 24-10-2561  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน  download
คำสั่งที่ 86/2561 ลว 28-02-2561    มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ 3) 
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 196/2561) download  
คำสั่งที่ 152/2560 ลว 27-11-2560  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ 2) 
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 196/2561) download  
คำสั่งที่ 136/2560 ลว 7-11-2560    มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน  
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 196/2561)

คำสั่งที่ 183/2561 ลว 8-10-2561    มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน (นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์)   download
คำสั่งที่ 135/2560 ลว 7-11-2560    มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน  
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 183/2561)

คำสั่งที่ 125/2559 ลว 7-11-2559    มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน  download

คำสั่งที่ 134/2560 ลว 7-11-2560    มอบอำนาจให้สาธารณสุขอำเภอปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งที่ 115/2560 ลว 3-10-2560    ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงาน 
คำสั่งที่ 65/2560 ลว 24-05-2560    มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน  (ฉบับที่ 2)
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 115/2560)
คำสั่งที่ 60/2560 ลว 16-05-2560    
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน (นพ.จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช) (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 115/2560)

คำสั่งที่ 124/2559 ลว 7-11-2559    มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 136/2560)
คำสั่งที่ 102/2559 ลว 4-10-2559    
การมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 124/2559)
คำสั่งที่ 72/2558 ลว 19-06-2558    การมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 102/2559)
คำสั่งที่ 3/2558 ลว 20-01-2558    
แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 72/2558)
คำสั่งที่ 92/2557 ลว 12 ธ.ค.2557    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
                                                    และ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.กำแพงเพชร (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 72/2558)
คำสั่งที่ 114/2556 ลว 19-12-2556    
แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 92/2557)
คำสั่งที่ 86/2556 ลว 26-09-2556    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 92/2557)
                                                    และ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.กำแพงเพชร  
คำสั่งที่ 19/2556 ลว 6-03-2556    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 86/2556)
                                                    และ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน สสจ.กำแพงเพชร  
คำสั่งที่ 66/2555    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ 
(ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 19/2556)
คำสั่งที่ 70/2553    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ, น.ส.กัลยา ฉิมพลี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 66/2555)
คำสั่งที่ 71/2552    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ, น.ส.กัลยา ฉิมพลี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 70/2553)
คำสั่งที่ 23/2552    แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร   (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 71/2552)
คำสั่งที่ 13/2552    มอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ, น.ส.กัลยา ฉิมพลี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ  (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 71/2552)