หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
    เกร็ดความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    ละเมิด

    กฎหมายสาย อย.
    กฎหมาย ระเบียบ

    ระเบียบเงินบำรุง
/
ค่าตอบแทน
    มอบอำนาจ

  
ไปราชการ ฝึกอบรม ลาศึกษา
Download
    แนวทางรับส่งงานในหน้าที่
    แบบฟอร์ม

    เอกสารประกอบการอบรม

   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                                

 

         

                                                                                                                                                          

 

  

 


  คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง นพ.สสจ.กรณีไม่อยู่
ฯ 
     
คำสั่งที่ 768/2562  ลว.22 เม.ย.2562  

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

  คำสั่งที่ 122/2562  ลว. 3 ต.ค.2562  นพ.สสจ.มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน    download
  คำสั่งที่ 134/2560  ลว.7 พ.ย.2560   นพ.สสจ.มอบอำนาจให้ สสอ.ปฏิบัติราชการแทน          download
  คำสั่งที่
125/2559  ลว.7 พ.ย.2559   นพ.สสจ.มอบอำนาจให้ ผอ.รพ. ปฏิบัติราชการแทน      download

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สสจ.กำแพงเพชร  
     
คำสั่งที่ 121/2562 ลว 3 ต.ค.2562                     download
     

  โครงสร้าง สสจ.กำแพงเพชร

แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกำหนดโครงสร้างสสจ.กำแพงเพชร และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
     คำสั่งที่ 184/2561 ลว.8 ต.ค.2561  download  
    คำสั่งที่
150/2560 ลว 27 พ.ย.2560     คำสั่งที่ 151/2560 ลว 27 พ.ย.2560 

 แก้ไขปรับปรุง
คำสั่งกำหนดโครงสร้างสสจ.กำแพงเพชร และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
     คำสั่งที่ 137/2560 ลว 7 พ.ย.2560     คำสั่งที่ 138/2560 ลว 7 พ.ย.2560 

 
คำสั่ง
กำหนดโครงสร้างสสจ.กำแพงเพชร และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
    
คำสั่งที่
118/2559 ลว 1 พ.ย.2559     คำสั่งที่ 119/2559 ลว 1 พ.ย.2559

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้บเรื่องร้องเรียน
และกำหนดผู้รับผิดชอบ สสจ.กำแพงเพชร   
      
คำสั่งที่
20/2558 ลว 5 ก.พ.2558   download
      คำสั่งที่ 177/2561 ลว.3 ต.ค.2561  download

               

 

   กรณีตัวอย่าง สำหรับพนักงานขับรถ(refer)
  
พขร.ขับรถส่งผป.รักษาต่อ แล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและราชการเสียหาย 
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระทำละเมิด 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ที่น่าสนใจจากจุลสารข่าววินัย (กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ)
  ไม่จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม.  ลงโทษภาคทัณฑ์
  ใช้รถราชการทำธุระส่วนตัว
ลงโทษตัดเงินเดือน
    พูดจาดูหมิ่นประชาชนที่มารับบริการ ลงโทษตัดเงินเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ กลุ่มงานนิติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000
  โทร 0-5570-51
95   :  โทรสาร 0-5570-5200  :  
E-mail  : nitikan_kp@hotmail.com