งานสารสนเทศและสุขศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2557
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
»แนวทาการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ปี 2557» ค่าเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง DM/HT รายอำเภอ
» แผนนิเทศงานตัวชี้วัด 62
» KPI ตัวชี้วัดที่ 62
» โปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส
» แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 62
» ประเด็นนิเทศงาน ตัวชี้วัดที 62
» แนวทางการนำเสนอ (ppt)
» ชี้แจงงานสุขศึกษา (รร.ชากังราว)
» แบบสอบถามเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ


 
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
» ความฉลาดทางสุขภาพ
สู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

»เกณฑ์ให้คะแนนประกวด
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

»เกณฑ์ให้คะแนนประกวด
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ


ประชาสัมพันธ์
เอกสารและข้อมูลสำคัญ

» แผนปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์ประจำปี

» แผนปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์
ทางสถานีวิทยุ เดือนพฤษภาคม 2556

» แผนปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์
ทางสถานีวิทยุ เดือนมิถุนายน 2556

สื่อสุขภาพสำหรับจนท.สาธารณสุข
เสียง (spot)
» spot ไข้เลือดออก 1
» spot ไข้เลือดออก 2
บทวิทยุ
 
 
ยินดีต้อนรับ...
งานสารสนเทศและสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าว/บทความสุขภาพสำหรับสื่อมวลชน

ข่าว / บทความ สำหรับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
»
ข่าว โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม

» ข่าว โรคตาแดง
» ข่าว โรคไข้เลือดออก
» ข่าว โรคอุจจารร่วง
» ข่าว โรคมือเท้าปาก

ข่าว/บทความสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ข่าว / บทความ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าว/บทความสุขภาพสำหรับประชาชน

ข่าว / บทความ สำหรับประชาชนทั่วไป

 

 

»โรคตาแดง อาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปาก อุจจาระร่วง
ไข้หวัดใหญ่ ปอบวม

คนไทยไร้พุง
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
» กรอบแนวคิด DPAC
» กระบวนการดำเนินงานไร้พุง
» สถานการณ์รอบเอว
» ppt งานไร้พุง
» แบบรายงาน DPAC
»บสมัครแข่งขันพิชิตอ้วนพิชิตพุง
»โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPAC
»แบบติดตามการดำเนินงานคลินิคไร้พุง
 

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
» ข้อมูลสำคัญ 1
»ข้อมูลสำคัญ 2
 
Special Topics
» บทความสุขภาพ (กองสุขศึกษา)
»เอกสาร คูมือ แนวทาง (กองสุขศึกษา)
» วิดีโอ(ยูทูป) นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
.
 
 
 
 
© popksr@hotmail.com